Mistet nærmere 178 000 med et pennestrøk!

Det var knyttet stor spenning til mandagens kommunestyre-møte (bildet ovenfor fra Eigersund kommunes live overføring av møtet) der sak nr.124/20 potensielt kunne ha stor innvirkning på klubbens inntekter. Saken dreide seg om en evaluering av tilskuddsordninger til lag og foreninger, der administrasjonen hadde innstilt til kommunestyret at "leieavtalen med Eiger FK sies opp (ett års oppsigelsestid). Oppsigelsen gjøres på grunnlag av at den disponible treningstiden for eksterne lag, 9 ukentlige timer, ikke benyttes. Kr 50 000,- av disse midlene (totalt kr. 177 811,-) settes av til formålet idrettsturisme, fra og med våren 2022".

Eiger har i dag en god del uorganisert trening og aktivitet i sine fasiliteter og klubben har ikke hatt for vane å nekte noen å bruke anlegget. Uorganisert trening er imidlertid ikke støtteberettiget, mens Eigerøy skole bruker fasilitetene etter nærmere og egen avtale.

Før mandagens kommunestyremøte hadde Eiger spilt inn følgende:

Høringsuttalelse fra Eiger Fotballklubb til sak om «Evaluering av tilskuddsordninger til lag og foreninger»

3 – Driftstilskudd egne hus og anlegg
Eiger FK støtter forslaget om at tilskuddet foreslås videreføres. Tilskuddet er et viktig bidrag til klubbdriften..

4 – Drift av garderobeanlegg
Eiger FK støtter forslaget om at tilskuddet foreslås videreført, men ønsker å presisere at størrelsen på tilskuddet er betydelig mindre enn det beløpet som Eiger FK faktisk bruker på drift og renhold av eget garderobeanlegg. Eiger FK ber kommunen vurdere rimeligheten av størrelsen av tilskuddet og hvordan likebehandlingsprinsippet slår ut, sett i lys av at andre lag og foreninger (kanskje) får denne tjenesten gratis/subsidiert i kommunale haller/- idrettsarenaer/- svømmehaller (herunder Egersundshallen og Lagårdshallen).

7 – Driftstilskudd lag og forening
Eiger FK presiserer at tilskuddet er svært kjærkomment for klubben, og vi vil tro at det samme gjelder øvrige lag og foreninger, uavhengig av størrelse.
Det fremstår som uklart for Eiger FK hvordan endringer som skal ta hensyn til «inntekt/nettoutgift» ved utarbeidelse av kalkulasjonsgrunnlaget skal fungere i praksis og ber kommunen presisere/avklare dette nærmere. Er det f.eks. slik at den nye ordningen kan komme til å (u)tilsiktet «straffe» foreninger og lag som har et høyt innslag av dugnad knyttet til inntektsbringende tiltak slik som; egeninnsats/dugnad knyttet til drift og vedlikehold av eget anlegg, kiosksalg, loddsalg/basar, samt øvrige/ulike tiltak for å skape inntekter til drift av eget anlegg og klubb.

8 – Leietimer idrettshall
Eiger FK ønsker at avtalen opprettholdes/forlenges og at kommunen øker sin innsats for å markedsføre avtalen/tilbudet slik at lag/foreninger/vennegjenger kan få tilgang på ytterligere treningstid/-areal, som igjen gjør at kommunen får den tilsiktede gjenytelsen for avtalen.
Eiger FK har ved anlegget i Hålå og den siste utvidelsen av ny fotballhall som stod ferdig ved årsskiftet 2019/2020 påtatt seg et betydelig samfunnsoppdrag med å skaffe klubbens og kommunen innbyggere økt/tilstrekkelig hallkapasitet. I finansieringsplanen for hallen er det lagt til grunn at summen av ulike offentlige tilskudd opprettholdes. Et bortfall av den årlige leieinntekten vil utgjøre et betydelig beløp og utfordring for klubben, som på en eller annen måte må kompenseres for å kunne opprettholde forpliktelsene på den nye fotballhallen. Skulle forslaget bli vedtatt må en tilsvarende inntekt kompenseres, som en siste utvei og i verste fall - igjennom økt kontingent for barn og unge.
Når det gjelder leietimene som er oppgitt som sammenligningsgrunnlag, så stiller Eiger FK i beste mening, spørsmål ved relevansen og gyldigheten av sammenligningsgrunnlaget. Flere av hallene som er nevnt er helt klart kommunale haller der leieprisen kan fastsettes av den enkelte kommune, helt uavhengig av faktiske driftskostnader og kapitalkostnader. Etter Eiger FK sitt syn så blir en slik sammenligning direkte misvisende. En mer nærliggende fremgangsmåte ville vært å sammenligne med hva kommunen betaler i totale leiekostnader og leiekostnader pr. time i f.eks. Lagårdshallen, og/eller hva øvrige lag og foreninger betaler/slipper å betale for å disponere halltid i kommunale idrettshaller/svømmehaller/arenaer.

Det var altså punkt 8. som gjorde at Eiger om et års tid må belage seg på at en stor inntektspost som klubben har kunnet regne med i snart 30 år, nå altså forsvinner.

Administrasjonens innstilling ble vedtatt mot Fremskrittspartiets 6. stemmer. FrP fremsatte forslag om at "leieavtale med Eiger Fotballklubb tas opp til ny behandling etter ferdigstillelse av nye Eigerøy Skole."

Hele saken kan du lese her: Dokument 20/16631

Bortfallet av leieinntekten fra denne langvarige leieavtalen med kommunen annonseres altså med virkning samme året som leieinntektene fra den midlertidige skolen forsvinner helt. Eigers relativt ferske leder, Anders Midbrød får altså en fremtidig dramatisk inntektsnedgang i fanget etter et halvt år med lederklubba, på toppen av fortsatt økonomisk usikkerhet knyttet til korona pandemien.

Anders Midbrød 2020 2

Vi spør Anders hvordan klubben nå har tenkt å få kompensert dette beløpet som nå bortfaller?
«Korona pandemien ser det foreløpig ut som at vi skal komme oss relativt greit fra i 2020, så krysser vi fingrene for at 2021 blir et mer normalisert år. Inntekten fra den midlertidige skolen har for øvrig vært en trygget for klubben i den usikre perioden med korona pandemien, at den skal forsvinne fra 2022 har vi vært klar over og forutsatt i våre langtidsbudsjetter. At den snart 30 år gamle leieavtalen med kommunen for treningstider til andre lag og foreninger skulle bli sagt opp kom imidlertid overraskende på oss, selv om behovet kanskje har forsvunnet noe etter at Espeland hallen på Lagård ble tatt i bruk. Dette er en dårlig nyhet for Eiger, spesielt med tanke på at vi nettopp har gjennomført en stor investering i ny fotballhall, så den tapte inntekten fra kommunen må vi finne måter å erstatte. Vi håper fortsatt at den nye Eigerøy skole vil se behov for å benytte seg av våre fasiliteter, i tillegg må vi se på muligheter for å kommersielt leie ut selv i stedet for kommunen som et mellomledd. Da gjerne andre lag, foreninger, vennegjenger ønsker seg en arena å utfolde seg på. Vi har god kapasitet til å ha inn andre enn oss selv med de fasilitetene vi har.»

Er det nå fare for at medlemskontingenten vil øke dramatisk?
«Det er alltids en fare for at man ved noen labre år blir tvunget til å sette opp medlemsavgiften for å møte noe av den tapte inntekten vi har belaget oss på i en mannsalder. Det koster å drifte det anlegget vi nå besitter i Hålå, men å øke medlemskontingenten mer enn prisveksten ellers for varer i samfunnet, sitter nok langt inne for alle og enhver av oss. Vi har i alle år lagt oss lavt på medlemskontingenten sammenlignet med andre klubber det er naturlig å sammenligne oss med, og vi vil så langt det lar seg gjøre prøve å unngå noen dramatiske økninger også fremover»

Har klubben planer eller visjoner for mer aktivitet og arrangement som kan generere mer inntekter?
«Vi ønsker at med det anlegget vi nå har kan invitere til mer fotballaktivitet både i høst og vinterhalvåret i form av mindre turneringer. Dette kan være med å skape mer inntekter i salg av varer. Med større hallflate har vi også større kapasitet for messer ol. som også er god inntekt for klubbkassen. Men enn så lenge står mye på vent til koronaen har fått lagt seg og vi er tilbake i tilnærmet normalsituasjon igjen.»

  • Opprettet .
  • Treff: 161

Eiger FK

  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Daglig Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Sportslig leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss

Utviklet av Trønder Data - Alle rettigheter reservert 2019 © Eiger Fotball Klubb - Logg inn