Tollefsen takket av da årsmøtet endelig ble avholdt

Eigers styreleder Tore Tollefsen takket av etter det han selv karakteriserte som to spennende, lærerike og travle år da Eigers årsmøte for 2019 endelig ble avholdt i Eigerhuset i går, Hele møtet var unnagjort på 75 minutter med Leiv-Petter Skadberg som stødig møteleder. Det var få spørsmål fra salen som altså var i hallen i Eigerhuset grunnet Covid-19 situasjonen. Alle valg/verv ble klubbet gjennom ihht. innstilling og med Anders Midbrød som klubbens nye leder. 

Tre karer ble hedret for sin utrettelige innsats for klubben gjennom mange år. Eilif Leidland og brødrene Leif Arild og Karl Ludvig Leidland fikk alle sin velfortjente sølvnål!

Sølvnål 2019 mai 2020.web

Nye verv:

Leder: Anders Midbrød, 2 år – valgt av årsmøtet
Nestleder: Jan Noralf Myklebust, 1 år – ikke på valg
Styremedlem: Rune Zakariassen, 1 år – ikke på valg
Styremedlem: Therese Skåra Helgesen, 1 år – ikke på valg
Styremedlem: Kirsti Elin Løyning, 1 år – ikke på valg
Styremedlem: Atle Tingbø, 2 år – valgt av årsmøtet
Styremedlem: Svein Andreassen, 2 år – valgt av årsmøtet
1. Varamedlem: Harald Leidland, 1 år – valgt av årsmøtet
2. Varamedlem: Lillian Simons, 1 år – valgt av årsmøtet
 
Eigers styre 2020 2021
 Eigers styre det neste året
 
Kontrollkomite
Leder: Thorbjørn Brandsberg, 2 år – valgt av årsmøtet
Medlem: Toralf Torgersen, 1 år – ikke på valg
Varamedlem: Leiv-Petter Skadberg, 1 år – valgt av årsmøtet
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
Styret ber årsmøtet gi fullmakt til styret å selv kunne utpeke representanter til ting og møter i de
organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.
- -
Valgkomite
Styrets innstilling for medlemmer til valgkomiteen for 2020:
Leder: Jørn Tore Omdal, 2 år – valgt av årsmøtet
Medlem: Ørjan Vold, 1 år – ikke på valg
Medlem: Marit Østebrød, 1 år – valgt av årsmøtet
Varemedlem: Aud Iren Tollefsen, 1 år – valgt av årsmøtet

 

Eiger FK – Styrets årsberetning for 2019

Styrets sammensetning
Styret i Eiger FK har i 2019 bestått av følgende personer:
 Tore Tollefsen – Styrets leder
 Jan Noralf Myklebust – Styrets nestleder
 Harald Leidland – Styremedlem og økonomiansvarlig
 Jan Tore Hovland – Styremedlem
 Rune Zakariassen – Styremedlem
 Therese Skaara Helgesen – Styremedlem og referent
 Kirsti Elin Løyning – Styremedlem
 Tore Myklebust – Varamedlem
 Aud Iren Tollefsen – Varamedlem


Styrets arbeid
Det har i 2019 vært avholdt 16 styremøter og totalt 153 saker har vært på dagsorden. Oppgaver av betydning som har tatt mye av styrets tid har vært ansettelse av ny daglig leder inkl. oppstartshjelp, erfaringsoverføring og overlapp, økonomistatus inkl. inntektsbringende tiltak, oppfølging av byggingen av Norrønhallen, drift og vedlikehold av bygg og anlegg, sportslig aktivitet og generell drift og administrasjon.


Aktivitet
Styret viser til egne årsberetninger fra de ulike avdelingene. Det er også i år all grunn til å gi honnør og vise takknemlighet for det flott arbeidet som blir utført av alle som er involvert i og rundt lagene, samt i ulike komitèer, utvalg og tillitsverv. Styret vil allikevel spesielt nevne fotballgleden og aktiviteten på Eiger Cup – dette satte Eiger FK som klubb og Hålå som anlegg på fotballkartet på en flott måte.


Regnskap
Årsregnskapet for 2019 viser et årsresultat på NOK 1.269.500 mot et budsjettert resultat på NOK 774.000.
Inntektene endte på 7,478 MNOK, en økning på ca. 0,5 MNOK i forhold til budsjett, hovedsakelig relatert til følgende poster;
 Jenteforeningens julebasar, + 0,2 MNOK
 Salg av bambusa sokker, +0,1 MNOK
 Merverdiavgiftskompensasjon, +0,1 MNOK
 Diverse, +0,1 MNOK (leieinntekter, kontingent, utlodninger etc.)
Varekjøp, personalkostnader, avskrivninger og driftskostnader endte på totalt 5,844 MNOK, totalt sett i tråd med budsjettet. Følgende poster har et avvik i forhold til budsjettet, selv om summen totalt sett går i 0;
 Avskrivinger, -0,1 MNOK (ingen avskrivninger på Norrønhallen i 2019).
 Kostnader lokaler; +0,1 MNOK
 På de øvrige postene/kontogruppene i regnskapet er det forholdsvis mindre endringer.


Den økonomiske situasjonen til klubben krever fortsatt nøye oppfølging og årvåkenhet. Det er et veldig stort løft for klubben å bygge Norrønhallen, og det medfører en viss økonomisk eksponering, spesielt inntil spillemidlene for hallen er innvilget, noe som kan ta alt fra 1 – 4 år.
En konsekvens er at årsregnskapet sannsynligvis vil endre litt oppsett fra og med 2020. Ettersom avskrivningene på Norrønhallen vil komme inn med ca. 900.000 – 1.000.000 i året vil det være nødvendig å strukturere regnskapet slik at det viser driftsresultat før avskrivninger og finansposter, i tillegg til selve årsresultatet. Dette for å ytterligere ha fokus på, samt dokumentere at kontantstrømmen fra ordinær drift er tilstrekkelig stor til å dekke forpliktelsene (renter og avdrag) på Norrønhallen.
Driftsresultatet før avskrivninger og finansposter for 2019 var til sammenligning ca. 1.885.000. I langtidsbudsjettet som styret forslår i sak 12 fremgår det at et driftsresultat før avskrivninger og finansposter på ca. 1.200.000 er nødvendig i perioden 2020 – 2025 for å overholde forpliktelsene på Norrønhallen.
Med nyoppført Norrønhall har det vært noe enklere å få oppmerksomhet og drahjelp på sponsorsiden. Pleie og vedlikehold av sponsorer og samarbeidspartnere bør uansett være et punkt som får ytterligere fokus i 2020, for å opprettholde og forsiktig øke sponsorbudsjettet.


Andre kommentarer til regnskapet:
 Medlemskontingent – Inntekt fra medlemskontingenten, inklusive støttemedlemmer, utgjør 567.000. Til tross for det generelt brede aktivitetstilbudet, klubbens flotte anlegg og den nye Norrønhallen så velger styret å ikke øke medlemskontingenten i budsjettet for 2020.
 Utlodninger – Svært godt salg av lodd til både Jenteforeningens julebasar, klubbens julelotteri samt rulle-lapp salget på Amfi bidro med verdifulle inntekter til klubben.
 Grasrotandelen – Eiger FK har i mange år hatt en solid posisjon i forhold til Norsk Tippings Grasrotandelen. Og etter ettpar år med litt nedgang i disse inntektene klarte vi igjen å runde 400.000 kroner.
 Dugnad – Klubben kjører ut middager til byens alders- og sykehjem, samt institusjonsboliger på Bakkebø i alle årets helger og bevegelige helligdager. Klubben har også vaktholdet på Egersund Visefestival. Dette er faste dugnader som klubben mottar år etter år, og er en bekreftelse på at det er solid kvalitet på dugnadsarbeidet som medlemmene utfører. I tillegg til ovennevnte dugnader så har klubben også en hel del smådugnader som gir viktige bidrag – her kan blant annet Voksentreffet i slutten av januar nevnes.
 Kiosk – Kiosken er viktig sosialt, og gir også en fin inntekt til klubben. Takk til alle som bidrar med salg og kakebaking.


Norrøn Hallen
Arbeidet og fremdriften med Norrønhallen har preget store deler av 2019 for hele klubben. Det har vært spennende å følge fremdriften fra uke til uke, og det har tid tider vært kø av personer som ville opp og ta en kikk. Da skallet på hallen utpå høsten var reist og bygget var tett, startet et formidabelt og imponerende dugnadsarbeid som ble kronet med at romjulsturneringen kunne avholdes i en bortimot ferdigstilt ny hall. Styret er svært takknemlig for den formidable innsatsen som mange av klubbens medlemmer bidro med i denne
hektiske perioden.
Pr. 31.12.2019 så var det utbetalt 28,5 MNOK inkl. merverdiavgift i tredjepartsfakturaer knyttet til hallen. Pr. medio mars 2020 er beløpet 28,9 MNOK. Fremdeles utestår noe få fakturaer fra et fåtall leverandører, samt opparbeidelse av utearealet mellom Norrønhallen og bortover mot den gamle Eigerhallen.
Styret anslår derfor at endelig sluttsum på hallen vil komme på ca. 30,5 MNOK i overensstemmelse med vedtatt budsjettet.
Totalt lånebeløp i KLP Banken knyttet til Norrønhallen er 27,2 MNOK. I februar 2020 ble det betalt inn 5 MNOK på lånet, slik at lånet ved inngangen til mars 2020 er på 22,2 MNOK.


Midtpunkt Eigerøy saken
Saken er om ikke noe ekstraordinært skulle inntreffe, avsluttet fra klubben sin side. Eiger FK mottok dessverre ikke en eneste krone fra Globe Group for tilkjente saksomkostninger som ble påført i rettsakene. En videre forfølgelse av kravet mot en eller flere tredjemenn bak selskapet har ikke resultert i annet en løse samtaler med disse, og etter rådføring med vår advokat Per Bergstad så har styret besluttet å legge saken bak oss, og gå videre.


Organisasjon
Styret har dessverre ikke kommet i mål med å etablere en formell organisasjonsplan for klubben – øvrige oppgaver har tatt for mye tid og fokus. Styret ber derfor årsmøtet vedta at organisasjonsplanen etableres og legges frem for årsmøtet i 2021 – ref. sak 13 i sakslisten til årsmøtet.


Ny daglig leder
Rett før sommeren valgte Thor Jostein Dyrnes å si opp sin stilling som klubbens daglige leder. Styret ansatte da fra 1. juni 2019 Atle Skailand som ny daglig leder i en 100 % stilling. Styret er svært tilfreds med hvordan oppstarten har gått, spesielt sett i forhold til at det har vært svært hektisk aktivitet med generell drift & administrasjon, bygging av Norrønhallen samt oppfølging av utleieforholdet til Eigerøy skole. Vår nye daglige leder har hatt travle og aktive dager til nå.


COVID19 pandemien
Avslutningen på styreåret har vært meget spesielt og annerledes. COVID19 pandemien som resulterte i at myndighetene stengte ned store deler av samfunnet i midten av mars 2020, gav seg også utslag i fotball Norge og i Eiger FK.
Stengte haller og baner, stans i all treningsaktivitet, kamper og FFO ordningen, utsatt årsmøte m.m., var tiltak som ble iverksatt i løpet av mars. Etter hvert har aktiviteten kommet noe i gang igjen, selv om den kjekkeste aktiviteten, formelt serie- og turneringsspill, må vente til tidligst høsten før det igjen kan bli oppstart.
COVID19 pandemien vil også gi økonomiske effekter i 2020 for Eiger FK. Sponsorinntekter blir mer usikre, inntekter generert gjennom ulike aktivitet slik som turneringer, kiosksalg, treningsrom etc. blir også redusert. Usikkerhet på inntektssiden kan delvis avhjelpes ved å innføre innkjøpsstopp på alt av materiell, utstyr etc. som ikke er strengt nødvendig, samt søke på ekstraordinære offentlige kompensasjonsordningen som er og vil bli opprettet, i tillegg til andre inntektsbringende tiltak i regi av klubben.


Egersund, 11. mai 2020

Utmerkelser fra sesongen 2019:

A-lag:
Passerte 100 kamper for Eiger: Sigmund S. Hunnestad og Sondre Tveit
Årets spiller: Simen Haughom
Toppscorer: Simen Haughom
Treningspokal: Jan Terje Søyland
Fair Play: Jostein K. Salvesen
 
Eiger 2:
Toppscorer: Viktor B. Opheim
Treningspokal: Henrik Hetland
Fair play: Jarle Mong
Årets spiller: Viktor B. Opheim
 
Eiger 3:
Toppscorer: Eirik Hadland
Treningspokal: Roger Erlandsen
Fair Play: Evgenii Dudkin
Årets spiller: Eirik Hadland
 
Damelaget:
Toppscorer: June Kvamsø
Fremgang: Ingrid Rinden
Innsats: Ragna Løyning
Årets spiller: Caroline Fuglestad Landbø
 
Juniorlaget:
Årets spiler: Øyvind Garpestad
Toppscorer: Øyvind Garpestad
Innsats: Øyvind Garpestad
Fair play: Stein Inge Karlsen.
 
HC-laget:
Alle spillere fikk treningspokal

 

 

  • Opprettet .
  • Treff: 453

Eiger FK

  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Daglig Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Sportslig leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss

Utviklet av Trønder Data - Alle rettigheter reservert 2019 © Eiger Fotball Klubb - Logg inn