Midtpunkt Eigerøy-saken anket!

Tirsdag kom beskjeden om at Midtpunkt Eigerøy saken der Gulating lagmannsrett 2.mai frikjente Eiger for alle krav fremmet av Globe Group og samtidig idømte Globe Group sakskostnader for tingretten med kr 342.850 samt sakskostnader for lagmannsretten med kr 321.500, vil bli anket til høyesterett. I begrunnelsen heter det at "Anken grunnes både i feil rettsanvendelse og feil bevisbedømmelse. I tillegg anføres det at det foreligger mangelfulle domsgrunner, da sentrale faktiske forhold ikke er drøftet eller vurdert av lagmannsretten. Dette har hver for seg og samlet sett ledet til at lagmannsrettens dom må settes til side fullt ut, eller oppheves."

Eigers advokat Per Bergstad har følgende vurdering av Globe Groups anke:

"Min korte kommmentar er at jeg etter å ha lest anken ikke kan se at det er noe ved den som gjør at Høyesterett vil akseptere en ny ankerunde. Saken reiser ingen prinsipielle problemstillinger som har betydning ut over denne saken.
Anken er i stor grad en anke over bevisbedømmelsen som lagmannsretten har foretatt og det er neppe godt nok til at den slipper gjennom Høyesteretts silingssystem.
Vi vil i tilsvaret som skal sendes utdype dette nærmere.
Skulle den likevel slippe inn er jeg fortsatt av den oppfatning at Eiger FK har en svært god sak."

Eigers styreleder Tore Tollefsen beklager at dommen er anket og hadde trodd at endelig punktum i saken var satt. Han tror at i løpet av 2-3 uker vil det trolig bli klart om anken blir tatt til følge eller ei.

toString(); data-href="" data-layout="button_count" data-size="small" data-mobile-iframe="true"> Del

Kontakt oss

Daglig leder: Thor Jostein Dyrnes
Sportslig leder: Bjørn-Arne Slettebøe
 
Postadresse:
Postboks 36
4379 Egersund
Besøksadresse:
Uførfjellveien 50, Eigersund

Epost:
tjd@eigerfk.no

Følg oss